องค์ประกอบ ของ คอมพิวเตอร์

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

องค์ประกอบ คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ มีการใช้งานอย่างเป็นระบบและมีหลายองค์ประกอบทั้งองค์ประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะทำงานเพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายนั่นเองและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ก็ควรที่จะประกอบไปด้วย  ฮาร์ดแวร์(Hardware) บุคลากร (Peopleware)  ซอร์ฟแวร์ (Sofeware) ทำงาน (Procedure)

 1. ฮาร์ดแวร์ ที่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่จับต้องได้ซึ่งได้แก่ ตัวเครื่อง จอภาพ วงจรไฟฟ้า คีร์บอร์ด เป็นต้น และแบ่งออกเป็นได้อีก 4 หน่วยที่สำคัญ
 • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ( Secondary Storage)
 • หน่วยเก็บข้อมูล (Storage)
 • ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู ( CPU: Central Processing  Unit)
 • หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต (Input Unit)
 1. ซอร์ฟแวร์ ก็จะเป็นโปรแกรมหรือว่าชุดคำสั่งที่จะมีการสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานและควบคุมการทำงานต่าง ๆ เช่น ซีดีรอม ฮาร์ดดิส  เป็นต้น ที่แบ่งออกได้เป็นสองแบบได้แก่
 • ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการที่แยกออกมาได้เป็นอีกสองประเภท คือ ซอร์แวร์สำหรับในการใช้งานทั่วไป (General Purpose Software)และ ซอร์ฟแวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Sofeware)
 • ซอร์ฟแวร์ระบบ (System Software) โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับควบคุมระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 1. ข้อมูลและสารสนเทศ คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทำความหมายแทนและเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์
 2. บุคลากร (Peopleware)ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์
 3. กระบวนการทำงาน (Produce) คือ กระบวนการในการทำงานที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการที่ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน เช่น user manual, operation manual เป็นต้น
Share.

Comments are closed.