Browsing: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
0

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

โลกเราในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่ได้ก้าวล้ำไปในหลาย ๆ ด้าน หลายสิ่งที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้สะดวกและสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตที่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีส่วนและผลกระทบกับเราทั้งนั้น ซึ่งเราจะเห็นและสามารถเปรียบเทียบกันได้ง่าย ๆ จากปีก่อน ๆ ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก  เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อและให้ข้อมูลแบบ real time…