Browsing: โปรแกรมสําเร็จรูป

ซอฟแวร์ โปรแกรมสำเร็จรูป
0

โปรแกรมสำเร็จรูป คือ??

โปรแกรมสำเร็จรูป คือ โปรแกรม หรือว่า ซอฟต์แวร์ ชุดของคำสั่งที่มีการจัดเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องและสามารถทำงานได้ผลลัพธ์อย่างที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการ ซอร์ฟแวร์แบ่งได้เป็นสองแบบได้แก่ ซอร์ฟแวร์ระบบ และ ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ โปรแกรมจำแนกออกมาได้เป็นสองประเภทด้วยกันคือ โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้เขียนได้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มากนักแต่เพียงแค่เรียนรู้วิธีการใช้งานเท่านั้น…