Software

ซอฟแวร์ คือ อะไร?

(Software) ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรม สั่งการให้ (hardware) ฮาร์ดแวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามการออกแบบต่างๆ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ สามารถติดตั้งและลงโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการเก็บข้อมูลไว้บนฮาร์ดดิส (Harddisk) ของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกการใช้งานตาม Path ที่เก็บของข้อมูล ประเภทของ ซอฟแวร์ แบ่งออกได้ดังนี้…

ซอฟแวร์ สำคัญต่อโลกปัจจุบันอย่างไร?

ณ ปัจจุบัน เราได้ก้าวมาสู่โลกดิจิตอล โลกของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน เราจะเห็นได้ว่า โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคแห่งความสะดวก สะบาย ทุกๆ ด้าน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ได้เข้ามามีบทบาทสูงมากในชีวีตประจำวัน เช่น การทำธุรกรรมการเงิน , การซื้อของ อุปโภค บริการ ต่างๆ สามารถทำการซื้อและขายผ่านซอฟแวร์ (Software)…