ซอฟแวร์ คือ อะไร?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

(Software) ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรม สั่งการให้ (hardware) ฮาร์ดแวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามการออกแบบต่างๆ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ สามารถติดตั้งและลงโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการเก็บข้อมูลไว้บนฮาร์ดดิส (Harddisk) ของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกการใช้งานตาม Path ที่เก็บของข้อมูล

ประเภทของ ซอฟแวร์ แบ่งออกได้ดังนี้

1. (System Software) ซอฟต์แวร์ระบบ จะใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • Operating System
  • Source Code
  •  Utility Program
  •  Diagonostic Program

2. (Application Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่จัดทำขึ้นจากบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรนั้นๆ และใช้งานได้เพียงองค์กรเดียวโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมบัญชี เป็นต้น

3. (Package Software) โปรแกรมสำเร็จรูป  ซอฟต์แวร์ ทั่วๆไป ที่ใช้ในออฟฟิตหรือสำนักงาน และสามารถอัพเดทเวอร์ชั่นได้เรื่อยๆ

Share.