ซอฟแวร์ คือ อะไร?

ซอฟแวร์ คือ

(Software) ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรม สั่งการให้ (hardware) ฮาร์ดแวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามการออกแบบต่างๆ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ สามารถติดตั้งและลงโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการเก็บข้อมูลไว้บนฮาร์ดดิส (Harddisk) ของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกการใช้งานตาม Path ที่เก็บของข้อมูล

ประเภทของ ซอฟแวร์ แบ่งออกได้ดังนี้

1. (System Software) ซอฟต์แวร์ระบบ จะใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • Operating System
  • Source Code
  •  Utility Program
  •  Diagonostic Program

2. (Application Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่จัดทำขึ้นจากบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรนั้นๆ และใช้งานได้เพียงองค์กรเดียวโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมบัญชี เป็นต้น

3. (Package Software) โปรแกรมสำเร็จรูป  ซอฟต์แวร์ ทั่วๆไป ที่ใช้ในออฟฟิตหรือสำนักงาน และสามารถอัพเดทเวอร์ชั่นได้เรื่อยๆ

Related Articles