หน้าที่หลักของ ซอฟต์แวร์ มีอะไรบ้าง? มาดู?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Software

หน้าที่หลักของ ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น การรับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอักขระ  ส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกอื่นๆ  เช่น อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง เมาส์และใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และใช้ในการจัดการหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจำหลัก

สาเหตุที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้จักซอร์ฟแวร์เพื่อสังคม

  • การค้นหาข้อมูลในบางครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากเพราข้อมูลส่วนใหญ่มันไม่มีการแยกหมวดหมู่
  • ข้อมูลที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต
  • ด้วยความหลากหลายของข้อมูลที่มีมากและยังขาดการจัดประเภทของข้อมูล

ในเมื่อเราต้องการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เราก็จะต้องบอกวิธีการให้คอมพิวเตอร์ทราบและให้ได้รับรู้และทำงานได้อย่างถูกต้องทีจำเป็นจะต้องมีสื่อกลางก็เหมือนกับที่คนเราต้องมีภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันเหมือนกับเราต้องการจะถ่ายทอดความต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบัติตามที่ต้องมีสื่อกลางในการติดต่อ จะเรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

ในการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง เรียกว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรือว่า อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) ซอฟแวร์จึงมีส่วนสำคัญที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแนวที่ได้กำหนดไว้เพราะคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ สามารถใช้ในชั้นเรียนเช่น เรื่องการพิมพ์เอกสาร รายงาน บทความต่าง ๆ ที่นิยมใช้โปรแกรม word prodessing  ในชั้นเรียนจึงนิยมที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานทางด้านเอกสารและสามารถสร้างโปรแกรมตารางงาน  การสร้างตารางเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบเป็นแถว เช่น บัญชีรายรับ –รายจ่าย  เงินเดือน เป็นต้น

Share.

Comments are closed.