โปรแกรมสำเร็จรูป คือ??

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมสำเร็จรูป คือ โปรแกรม หรือว่า ซอฟต์แวร์ ชุดของคำสั่งที่มีการจัดเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องและสามารถทำงานได้ผลลัพธ์อย่างที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการ ซอร์ฟแวร์แบ่งได้เป็นสองแบบได้แก่ ซอร์ฟแวร์ระบบ และ ซอร์ฟแวร์ประยุกต์

โปรแกรมจำแนกออกมาได้เป็นสองประเภทด้วยกันคือ

 • โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้เขียนได้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มากนักแต่เพียงแค่เรียนรู้วิธีการใช้งานเท่านั้น และจะมีคำอธิบายการใช้โปรแกรมให้
 • โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนเอง (User Written Program ) โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการหรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมโดยที่ใช้เทคนิคและความชำนาญของผู้เขียนโปรแกรม

โปรแกรมสำเร็จรูป คือ ซอร์ฟแวร์ หรือว่า โปรแกรมประยุกต์ ที่มีผู้จัดทำไว้เพ่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ โดยที่ผู้ใช้คนอื่นสามารถนำโปรแกรมไปใช้กับข้อมูลของตัวเองได้แต่ดัดแปลงหรือแก้ไขไม่ได้ ซอร์ฟแวร์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในสำนักงานทั่ว ๆ ไปโปรแกรมสำเร็จรูปสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ เกมส์ เสียงเพลงต่าง ๆ
 • โปรแกรมการฟิกส์ ใช้ในการสร้างและจัดการรูปภาพในคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมเขียนแบบ ใช้ในการออกแบบและเขียนแบบ
 • โปรแกรมสื่อสารระยะไกล ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 • โปรแกรมเว็บเพจ ใช้ในการเขียนเว็บเพจเพื่อใช้งานในเว็บและอินเตอร์เน็ต
 • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล
 • โปรแกรมนำเสนอผลงานใช้ในการนำเสนอผลงาน
 • โปรแกรมตารางงาน ใช้คำนวณสร้างกราฟ
 • โปรแกรมประมวลผลคำใช้พิมพ์เอกสารรายงาน
Share.

Comments are closed.